Dziś jest: Niedziela, 20-10-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty na 2018 r.

 • 08-12-2017
 • przez Maciej Piechowiak
Podatki lokalne na 2018 r. w Gminie Lwówek, ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów
 
I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
1) od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,88 zł od 1 m² powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,45 zł od 1 m² powierzchni.
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
 1. mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –22,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXVII/222/2017 z dnia 30 października 2017 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., poz. 7758
 
 
II. PODATEK ROLNY:
Średnia cena skupu żyta za 1 q: 52,49 zł
Stawka podatku:
 1. dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 131,23 zł,
 2. dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 262,45 zł.
Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 20 października 2017 r., poz. 958
 
 
III. PODATEK LEŚNY:
 
Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³:  197,06
 
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 43,35
 
Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r., opublikowanego w Monitorze Polskim z 20 października 2017 r., poz. 963
 
 
IV. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:
 
1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 814,00 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 920,00 zł,
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 1.295,00 zł,
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:
 
 TABELA 1
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
13
1340 zł
1390 zł
13
14
1400 zł
1600 zł
14
15
1470 zł
1600 zł
15
 
1530 zł
1820 zł
 
trzy osie
 
12
17
1900 zł
2000 zł
17
19
1680 zł
2100 zł
19
21
2000 zł
2100 zł
21
23
2000 zł
2200 zł
23
25
1700 zł
2200 zł
25
 
1720 zł
2390 zł
 
cztery osie i więcej
 
12
25
1750 zł
2000 zł
25
27
1950 zł
2500 zł
27
29
2300 zł
2700 zł
29
31
2800 zł
3130 zł
31
 
2360 zł
3130zł
 
 
3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
 
 1. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 1.600,00
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1.800,00
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 1.900,00
 
4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:
 
TABELA 2
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
 
 
Stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
dwie osie
 
12
18
1850 zł
1950 zł
18
25
1950 zł
2000 zł
25
31
2000 zł
2200 zł
31
36
2000 zł
2400 zł
36
 
2020 zł
2419 zł
 
trzy osie
 
12
36
1785 zł
2350 zł
36
40
1950 zł
2419zł
40
 
2450 zł
3100 zł
 
5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 690,00
6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:
 
TABELA 3
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
 
nie mniej niż
 
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
 
jedna oś
 
12
18
950 zł
1000 zł
18
25
1000 zł
1050 zł
25
 
1150 zł
1200 zł
 
dwie osie
 
12
28
700 zł
730 zł
28
33
1400 zł
1350 zł
33
36
1400 zł
1900 zł
36
38
1350 zł
1900 zł
38
 
1550 zł
2400 zł
 
trzy osie i więcej
 
12
36
1100 zł
1850 zł
36
38
1100 zł
1850 zł
38
 
1450 zł
2400 zł
 
7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
 1. mniejszej niż 22 miejsc: 1.420,00 zł,
 2. równej lub wyższej niż 22 miejsc: 2.300,00 zł.
 
Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr XXXIX/234/2017 z dnia 22 listopada 2017 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., poz. 7780
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją