Dziś jest: Środa, 20-03-2019

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Zakończenie przebudowy dróg gminnych w Posadowie i Władysławowie, współfinansowanych w ramach PROW na lata 2014-2020”

  • 27-02-2018
  • przez Maciej Piechowiak
                                           
W wrześniu przekazano do użytkowania drogi w Posadowie i Władysławowie dofinansowane w ramach PROW 2014-2020. „Przebudowa drogi gminnej nr 383538P w m. Posadowo” realizowana była w ramach operacji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P, polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią”, na którą Gmina Lwówek podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 205.609,00zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych), w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna
i w oszczędzanie energii" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020.
 - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
 w obszary wiejskie.
 Całkowity koszt operacji wyniósł 360.770,07zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
- przebudowę 320,0mb drogi w kierunku ZSPiP w Posadowie o nawierzchni żużlowo/gruntowej na nawierzchnię asfaltową, o szerokości 5,5m, wraz z wykonaniem podbudowy,
            - przebudowa chodników o szerokości 1,5m,
            - budowa asfaltowych wjazdów na posesję,
            - wykonanie obustronnych poboczy,
            - wykonanie rowów odwadniających pas drogowy,
            - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
a także
- wykonanie podkładów geodezyjnych,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty budowlane wykonywane były przez firmę Całus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Borui Nowej. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Powiatem Nowotomyskim, przebudowane zostało również równocześnie skrzyżowanie z drogą powiatową.
 
Z kolei „Przebudowa drogi gminnej nr 383533P w m. Władysławowo”  stanowi  pierwszy etap operacji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z w/w wsiami”. (Etap II związany z przebudową drogi w Komorowicach zostanie wykonany w 2018r). Na realizacji w/w operacji Gmina Lwówek podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 923.224,00zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych, z czego na Etap I przypada 364.318,00zł), również w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 Całkowity koszt etapu operacji wyniósł 638.828,18zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:
- przebudowa ok 1,0km drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0 m, wraz z wykonaniem podbudowy,
            - budowa asfaltowych wjazdów na posesję,
            - wykonanie obustronnych poboczy,
- wykonanie remontu przepustu pod drogą wraz z zabezpieczeniem skarp nawierzchnią z kamieni polnych oraz barierami energochłonnymi,
            - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
a także
- wykonanie podkładów geodezyjnych,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- usługa inspektora nadzoru inwestorskiego.
Roboty budowlane wykonywane były przez firmę Infrakom Kościan Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Przy realizacji tej inwestycji partnerem również był Powiat Nowotomyski, który równocześnie przebudował skrzyżowanie w/w drogi z drogą powiatową Lipka Wielka- Wąsowo.
Warto zauważyć, iż w roku 2018 oprócz II etapu wspomnianej operacji w zakresie przebudowy 1,6km odcinka drogi w Komorowicach, planowane jest również „Przebudowa drogi gminnej nr 383579P Komorowo-Wymyślanka” na odcinku ok 2,2km, a także „Przebudowa drogi gminnej nr 383536P Posadowo-Zgierzynka” na odcinku ok 1,6km, na które Gmina Lwówek również pozyskała środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi również 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Lwówek  jest jedyną gminą z terenu Powiatu Nowotomyskiego, która w ramach tego programu pozyskała fundusze w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.
 
Droga we Władysławowie
 
Droga w Posadowie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją