Dziś jest: Czwartek, 04-06-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Zawiadomienie o wzroście stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o zmianie sposobu odbierania odpadów ulegających biodegradacji.

  • 25-03-2019
  • przez Maciej Piechowiak

Załączniki

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia, że na podstawie uchwały nr VI/31/2019 Rady Miejskiej w Lwówku, od 1 kwietnia 2019 r. opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca wynosić będzie:
  • 14,00 zł - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 22,00 zł - od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (tzw. odpady zmieszane).
W związku z powyższym nowa stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie przez gminę odpadami komunalnymi dla Pana/Pani gospodarstwa domowego jest równa kwocie podanej na pierwszej stronie zawiadomienia. Wysokość tej opłaty została obliczona w sposób następujący. Pomnożono liczbę mieszkańców zgłoszonych przez Pana/Panią w ostatnio złożonej do Burmistrza „deklaracji śmieciowej” przez stawkę nowej „opłaty śmieciowej” (tj. 14,00 zł lub 22,00 zł). Terminy dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać każdorazowo bez wezwania za aktualny miesiąc, do ostatniego dnia tego miesiąca. Dopuszcza się możliwość zapłacenia opłaty „z góry”, za więcej niż jeden miesiąc.
W przypadku, gdy dokonano już opłaty „z góry” za miesiąc kwiecień 2019 r. lub miesiące późniejsze w oparciu o stare stawki (tj. 9,00 zł lub 15,00 zł), należy dokonać dopłaty za przedpłacone miesiące obliczając różnicę pomiędzy kwotą już opłaconą, a kwotą którą należy opłacić w oparciu o nowe stawki.
Uwaga! W związku z wprowadzeniem nowych stawek „opłaty śmieciowej”, nie ma potrzeby składania przez Pana/Panią nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje także, iż na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Lwówku: nr VI/33/2019 oraz VI/34/2019, z dniem 1 kwietnia 2019 r. zmianie ulegnie sposób odbierania odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych. W celu odebrania tych odpadów sprzed posesji, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, muszą być gromadzone w pojemnikach w kolorze brązowym z napisem „BIO”, o pojemności 120 litrów. Powyższy pojemnik należy zakupić we własnym zakresie, w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Lwówku. Od 1 kwietnia 2019 r. wystawione przed posesję brązowe worki zawierające zgromadzone odpady ulegające biodegradacji nie będą odbierane. Osoby deklarujące zbieranie odpadów w sposób selektywny, które wytwarzają odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, mogą zrezygnować z zakupu pojemnika w kolorze brązowym z napisem „BIO” o pojemności 120 litrów, jeśli wyżej wymienione odpady kompostują we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcam Państwa do zadawania pytań bezpośrednio pracownikom urzędu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami: w poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 730 do 1530, pok. nr 2, telefon do Urzędu: 61 44 17 607. Wszelkie informacje na powyższy temat, w tym przyczyny wprowadzenia podwyżek oraz zmian sposobu odbierania odpadów ulegających biodegradacji, dostępne są również na stronie www.lwowek.com.pl, w zakładce „Gospodarowanie odpadami - podatek śmieciowy ® Informacje dla mieszkańców”.
            W załączniku dołączamy broszurkę informacyjną na temat prawidłowej segregacji odpadów.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją