Dziś jest: Poniedziałek, 01-06-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

Uwaga! Przygotowania do wznowienia działalności placówek oświatowych w gminie Lwówek

  • 18-05-2020
  • przez Maciej Piechowiak
W związku z możliwością uruchomienia z dniem 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, Gmina Lwówek przygotowuje się do bezpiecznego otwarcia ww. placówek.
W pierwszej kolejności chcemy jednak sprawdzić ilu rodziców będzie zmuszonych przekazać dzieci pod opiekę placówek oświatowych. Ponieważ w województwie wielkopolskim nadal notowany jest duży przyrost zachorowań na COVID-19, tak samo jak w przypadku przedszkoli i żłobków, ze względów bezpieczeństwa, z zajęć w szkołach skorzystać będą mogły tylko i wyłącznie dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką w domu.
Dlatego wszyscy rodzice/opiekunowie, którzy pracują zawodowo i nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia i poinformowanie o tym dyrektora placówki lub wychowawców dzieci, w terminie do dnia 20 maja 2020 r, do godz. 1500 (preferowany kontakt: mailowo, telefonicznie).
 
Oświadczenie
Oświadczam, że będąc prawnym opiekunem/prawnymi opiekunami* dziecka:
 
…………………..………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w związku z pracą zawodową, nie mam/nie mamy* możliwości pogodzenia pracy z opieką.
Jestem świadoma/y / Jesteśmy świadomi* zagrożeń wynikających z uczęszczania dziecka do szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego.
Jednocześnie zapewniam/zapewniamy*, że:
1) każdego dnia przed pójściem do szkoły, dziecko będzie miało sprawdzoną temperaturę. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych dziecko pozostanie w domu;
2) w sytuacji, gdy nauczyciel zauważy u dziecka niepokojące objawy chorobowe, odbiorę dziecko z placówki natychmiast, po uzyskaniu takiej informacji. W tym celu podaję/podajemy* nr telefonów kontaktowych, na które należy dzwonić:
  • …………………………………………………………..
  • …………………………………………………………...
3) w przypadku, gdy któryś z domowników zostanie objęty kwarantanną, natychmiast poinformuję/poinformujemy* o tym fakcie dyrekcję placówki;
4) będę/będziemy* przestrzegać wszelkich wytycznych i procedur określonych przez dyrektora placówki.
 
…………………………………………………………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/opiekuna / rodziców/opiekunów *
* - niepotrzebne skreślić
 
Jednocześnie informujemy, że ze względów bezpieczeństwa, nie uruchamiamy na razie dowozów dzieci do placówek. Rodzic zapewnia dowóz dziecka do szkoły we własnym zakresie.
Przypominamy również, że według zapewnień rządu, dla tych rodziców, którzy nie będą mogli posłać dziecka do szkoły, z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, nadal przysługiwać będzie prawo do pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego (według obecnych założeń, na okres nie dłuższy niż do dnia 14 czerwca 2020 roku).
Informujemy także, że od 25 maja 2020 r. chcemy, by uczniowie klas VIII szkół podstawowych mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. W celu ustalenia szczegółów wychowawcy klas skontaktują się z ósmoklasistami i ich rodzicami za pomocą dzienników elektronicznych.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją