Dziś jest: Niedziela, 05-07-2020

Informacje

Narzędzia i usługi

Aktualności

UWAGA - NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH DO PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020 NA TERENIE GMINY LWÓWEK

  • 22-06-2020
  • przez Maciej Piechowiak
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Lwówek w 2020 r.
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 1728).
 
1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
2. Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza terenowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych, w przypadku równej ilości punktów - decyduje kolejność zgłoszeń;
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego;
3) wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustala się jako iloczyn stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego w ramach PSR 2020.
 
3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1) zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, wraz z CV;
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej (uwaga - po zakwalifikowaniu się na rachmistrza terenowego niezbędne będzie okazanie oryginału dokumentu);
3) oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych zgodne ze wzorem dołączonym w załączniku nr 1.
 
4. Składanie ofert:
1) oferty należy składać w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r., w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek - piątek 800 - 1500) lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2; 64-310 Lwówek (uwaga - liczy się data wpływu do Urzędu). Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór na rachmistrza terenowego - gmina Lwówek”;
2) dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane;
3) wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie; https://rolny.spis.gov.pl/;
4) dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe, tel.61 44 17 613.
 
5.Informuję, że ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Lwówek wynosi: 2.
 
 
Załączniki
  1. Zał. 1 - Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych.
  2. Zał. 2 - Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
  3. Zał. 3. - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych w gminie Lwówek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją