Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolita Polska, Herb Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Realizacja 2019-2020

Beneficjent: Gmina Lwówek

Partner Projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lwówku

Cel projektu:
Celem projektu jest ograniczenie zjawisk kryzysowych zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Lwówek w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej poprzez poprawę funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznych oraz zintegrowanie działań w sferze społecznej.

Zakres rzeczowy:

 • przebudowa nawierzchni Rynku (dróg, chodników, miejsc parkingowych i płyty Rynku)
 • zmiana organizacji ruchu kołowego oraz lokalizacji miejsc postojowych,
 • budowa obiektu przeznaczonego na cele społeczne,
 • budowa wiaty przystankowej,
 • modernizacja pomp wodnych z przeznaczeniem na fontanny,
 • zmiana oświetlenia drogowego oraz płyty rynku wraz z elementami iluminacji,
 • modernizacja istniejącego zegara,
 • budowa oraz dobór elementów małej architektury,
 • zmiana układu zieleni,
 • przebudowa oraz budowa sieci instalacyjnych,
 • wyposażenie placu Rynku w elementy małej architektury takie jak (ławki, kosze na śmieciu, kosze naśmieci, gazony, murki oporowe)

Wartość projektu (wg umowy dofinansowania): 7 653 848,23 zł

Wartość dofinansowania w ramach WRPO 2014-2020 : 5 563 448,82 zł

Tablica modernizacja Rynku