Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P, polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią

We wrześniu przekazano do użytkowania drogę w Posadowie dofinansowaną w ramach PROW 2014-2020. „Przebudowa drogi gminnej nr 383538P w m. Posadowo” realizowana była w ramach operacji „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Posadowa do obiektów publicznych poprzez przebudowę drogi gminnej nr 383538P, polegającej na połączeniu części miejscowości z wsią”, na którą Gmina Lwówek podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 205 609,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych), w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Całkowity koszt operacji wyniósł 360 770,07 zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  • przebudowę 320,0 mb drogi w kierunku ZSPiP w Posadowie o nawierzchni żużlowo-gruntowej na nawierzchnię asfaltową, o szerokości 5,5 m, wraz z wykonaniem podbudowy,
  • przebudowę chodników o szerokości 1,5 m,
  • budowę asfaltowych wjazdów na posesje,
  • wykonanie obustronnych poboczy,
  • wykonanie rowów odwadniających pas drogowy,
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,
  • wykonanie podkładów geodezyjnych,
  • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
  • usługę inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane wykonywane były przez firmę Całus Sp. z o.o. s.k. z Borui Nowej. Dzięki podpisanemu porozumieniu z Powiatem Nowotomyskim, przebudowane zostało równocześnie skrzyżowanie z drogą powiatową.