Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek

POIG logo

Gmina Lwówek zakończyła okres realizacyjny projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lwówek”. Wartość przedsięwzięcia to kwota 6 290 220,00 zł. Całość powyższej sumy to środki zewnętrzne pochodzące z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”.

W ramach projektu 200 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało laptopy oraz bezpłatny dostęp do Internetu na okres 5 lat. Beneficjenci ostateczni projektu to osoby, które zamieszkują na terenie miasta i gminy Lwówek i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • należą do gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu opieki społecznej;
 • są członkami gospodarstw domowych, które ze względu na niskie dochody mogą korzystać ze wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 • należą do gospodarstw domowych, w których dzieci i młodzież ucząca się, ze względu na trudną sytuację materialną i społeczną, może ubiegać się o uzyskanie stypendium socjalnego;
 • są osobami niepełnosprawnymi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 • tworzą rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka lub są rodzicami samotnie wychowującymi dziecko (dzieci);
 • mają 50 i więcej lat, a miesięczny dochód w ich gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych;
 • są rodzicami, prawnymi opiekunami dzieci osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, a przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w ich rodzinie z roku 2013 nie przekraczał kwoty 1284,66 zł netto.

Najważniejsze elementy inwestycji:

 • budowa szerokopasmowej sieci światłowodowo-radiowej obejmującej swym zasięgiem znaczną część terenu miasta i gminy Lwówek;
 • zapewnienie 200 gospodarstwom domowym z terenu gminy Lwówek na okres 5 lat sprzętu komputerowego (laptopów) oraz bezpłatnego dostępu do Internetu;
 • zaopatrzenie świetlic wiejskich i jednostek organizacyjnych w dostęp do Internetu oraz sprzęt komputerowy (103 komputery, w tym specjalny zestaw dla osób niepełnosprawnych i 15 drukarek);
 • przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera dla 200 beneficjentów ostatecznych projektu.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.