Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

lipiec 2005 r.

  • 00-00-0000

Dowóz i odwóz autobusami/em dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych, a także na indywidualne zamówienie do placówek leczniczych, obiektów sportowych, na zawody sportowe, rekreacyjne i inne, na terenie gminy Lwówek, po drogach o nawierzchniach u

RG/J/3410/D-05/05
Lwówek, 2005-07-20

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia :
Dowóz i odwóz autobusami/em dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych, a także na indywidualne zamówienie do placówek leczniczych, obiektów sportowych, na zawody sportowe, rekreacyjne i inne, na terenie gminy Lwówek, po drogach o nawierzchniach utwardzonych i asfaltowych, oraz poza teren gminy Lwówek w roku szkolnym 2005/2006,
wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma :

Usługi Transportowe
Danuta Dach
Konin 59
64-310 Lwówek
Cena ofertowa brutto : 2,45zł za 1km „dowozu”.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi we wsi Józefowo”

RG/J/3410/DJ-04/2/05
 Lwówek, 2005-07-25

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000euro, przedmiot zamówienia :
„Przebudowa drogi we wsi Józefowo” wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma :

Roboty Ziemne i Melioracyjne
Ryszard Dowhan
Ul. Bukowska 38
62-070 Dopiewo


Cena ofertowa brutto : 193.702,78zł
Słownie : sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwa złote 78/100.

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY „Przebudowa drogi we wsi Brody”

RG/J/3410/DB-02/2/05
Lwówek, 2005-07-25
 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000euro, przedmiot zamówienia :
„Przebudowa drogi we wsi Brody” wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma :

 
Roboty Ziemne i Melioracyjne
Ryszard Dowhan
Ul. Bukowska 38
62-070 Dopiewo
Cena ofertowa brutto : 100.906,70zł
Słownie : sto tysięcy dziewięćset sześć złotych 70/100.

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Przebudowa drogi we wsi Grońsko

RG/J/3410/DG-03/2/05
Lwówek, 2005-07-25

 


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000euro, przedmiot zamówienia :
„Przebudowa drogi we wsi Grońsko” wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma :
 
Roboty Ziemne i Melioracyjne
Ryszard Dowhan
Ul. Bukowska 38
62-070 Dopiewo
 
Cena ofertowa brutto : 143.933,90zł
Słownie : sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści trzy złote 90/100.

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zamawiający,
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek,
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
UNIEWAŻNIA PROCEDURĘ PRZETARGOWĄ DOTYCZĄCĄ POSTĘPOWANIA
 
nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy :
I – pomiędzy ulicą Źródlaną, a ulicą bez nazwy (zakres od 0m do 170m) - 170mb
II – pomiędzy ulicą bez nazwy, a ulicą Wittmanna (zakres od 170m do 446 = 276+28m) – 304mb
na podstawie przesłanki określonej w art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. D. z 2004r. Nr 19, poz. 177), który mówi że: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją