Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

sierpień 2005 r.

  • 00-00-0000

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Zamawiający,
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek,
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek,
ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
 
UNIEWAŻNIA PROCEDURĘ PRZETARGOWĄ DOTYCZĄCĄ POSTĘPOWANIA
 
nr RG/J/3410/KB-01/02/05, na „Modernizację kanału burzowego pomiędzy ulicami Wittmanna i Źródlaną we Lwówku, w podziale na etapy :
I – pomiędzy ulicą Źródlaną, a ulicą bez nazwy (zakres od 0m do 170m) - 170mb
II – pomiędzy ulicą bez nazwy, a ulicą Wittmanna (zakres od 170m do 446 = 276+28m) – 304mb
na podstawie przesłanki określonej w art. 93, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. D. z 2004r. Nr 19, poz. 177), który mówi że: zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

<hr> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY "Remont nawierzchni ulic Rynek w Lwówku"

RG/J/3410/RL-03/2/05
Lwówek, 2005-08-03
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, poniżej 60.000euro, przedmiot zamówienia :
„Remont nawierzchni ulic Rynek w Lwówku” wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła firma :
 
Roboty Ziemne i Melioracyjne
Ryszard Dowhan
Ul. Bukowska 38
62-070 Dopiewo

 
Cena ofertowa brutto : 240.593,31zł
Słownie :
dwieście czterdzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100.

 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział IV "Środki ochrony prawnej".
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją