Dziś jest: Niedziela, 16-05-2021

Informacje

Narzędzia i usługi

Rok 2005

wrzesień 2005 r.

  • 00-00-0000
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku
ul. Ratuszowa 2
64 – 310 Lwówek

O G Ł A S Z A
O   R O Z S T R Z Y G N I Ę C I U
P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N E G O
powyżej 60.000 euro

Zamawiający :
Burmistrz Miasta i Gminy w Lwówku informuje,
że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne na wybór Oferenta – Na roboty budowlane –
 
„Przebudowa drogi osiedlowej – ulicy Zamkowej w Lwówku”,
z terminem realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2005r.
na podstawie przetargu nieograniczonego nr RG/J/3410/UZ-10/05 ogłoszonego w dniu 01.09.2005r.,
na podstawie kryteriów przedstawionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do tego zadania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma :
“C I S” s. c. Leszek Ogrodnik, Arnold Siwy
Ul. A. Struga 78
70 – 784 Szczecin
Firma ze Szczecina przedstawiła swoją ofertę w kwocie brutto – 200.000,00 złotych za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia wg złożonej oferty.

Ireneusz Witkowski

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją