Wstępne dane potrzebne do wypełnienia wniosku w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”:

1. Dane Wnioskodawcy (właściciela budynku):

 • imię, nazwisko, adres właściciela budynku, PESEL,
 • numer telefonu,
 • adres e – mail (do utworzenia i potwierdzenia konta w Generatorze wniosków),
 • informacje o współmałżonku (dane, PESEL),
 • dane współwłaściciela nieruchomości (imię, nazwisko, adres);

2. numer rachunku bankowego wnioskodawcy (do wniosku o płatność);

3. numer księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie;

4. numer ewidencyjny działki nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie;

5. dane dotyczące budynku:

 • rok oddania do użytkowania budynku lub data uzyskania pozwolenia na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • powierzchnia prowadzonej w budynku działalności gospodarczej (jeżeli jest prowadzona);

6. informacja o dochodach właściciela nieruchomości:

 • wartość dochodu na podstawie zeznania podatkowego (PIT) za poprzedni rok – pozycja: podstawa obliczenia podatku,
 • posiadane hektary przeliczeniowe,
 • lub zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu *;

7. data rozpoczęcia przedsięwzięcia – dana poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (data pierwszej faktury wystawionej na Wnioskodawcę);

8. informacja o rodzaju obecnie używanego źródła ciepła, które zostanie zlikwidowane lub czy spełnia wymagania 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5;

9. informacje o planowanych pracach w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • rodzaj źródła ciepła podlegającego zakupowi i montażowi w ramach przedsięwzięcia,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • dokumentacja projektowa, ekspertyzy, audyt energetyczny (koszty wykonania).
 • audyt energetyczny
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • kompleksowa termomodernizacja budynku.