Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Lwówek w roku 2024 – Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lwówek.