Pozakonkursowy tryb przekazywania środków dla organizacji pozarządowych tzw. Małe Granty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek podaje do publicznej wiadomości treść oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku ul. E. Sczanieckiej, 64-310 Lwówek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Lwówek”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi dotyczące oferty Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 3 w Lwówku ul. E. Sczanieckiej, 64-310 Lwówek, zamieszczonej poniżej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub na adres poczty elektronicznej e-mail: agnieszka.giel@lwowek.com.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja spotkania integracyjnego na Ogrodach działkowych w Lwówku” w terminie do 16 lipca 2024 roku.