Rejestracja psa rasy uznawanej za agresywną

Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras uznawanych za agresywne wymaga zezwolenia. Rasy uznawane za agresywne to: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. Organ wydaje zezwolenie, jeśli wnioskodawca zapewni, że pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub zwierząt. Opłata administracyjna wynosi 82 zł.

Zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek

Burmistrz Piotr Długosz reprezentujący Miasto i Gminę Lwówek oraz zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk podpisali Porozumienie międzygminne w sprawie realizacji zadań w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2023, na podstawie którego Gmina Lwówek powierza Gminie Oborniki wykonanie zadania własnego polegającego na odławianiu i zapewnianiu bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypianiu ślepych miotów.

Zadanie będzie realizowane przez jednostkę budżetową Gminy Oborniki – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt AZOREK w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego 1, z uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony zwierząt oraz zasad racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania. Koszty realizacji będzie pokrywać Gmina Lwówek w formie dotacji. Schronisko będzie wykonywać: elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt w schronisku; obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku; zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Lwówek; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w schronisku; usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku; działania informacyjno-edukacyjne; poszukiwanie nowych właścicieli, akcje adopcyjne.

Zgłoszenia o zwierzętach (psach) przebywających w miejscach ogólnodostępnych na terenie gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach pracy pod numerem tel. 61 44 17 614. Po przyjęciu zgłoszenia pracownik urzędu podejmuje działania zmierzające do ustalenia właściciela lub opiekuna psa, a w przypadku nieustalenia – kieruje do schroniska zgłoszenie jego odłowienia i umieszczenia w schronisku. Poza godzinami pracy urzędu zgłoszenia o przypuszczalnie bezdomnych zwierzętach powinny być kierowane na Policję lub na numer interwencyjny schroniska: 605 922 256.

Więcej informacji na temat schroniska jest dostępnych na stronie internetowej https://www.schroniskoazorek.pl/ oraz na fanpage’u https://www.facebook.com/SchroniskoAzorekOborniki

Ponadto zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2023 roku”, przyjętym przez Radę Miejską w Lwówku 30 marca 2023 r. Uchwałą nr LXII/316/2023, i na podstawie odrębnych umów:

  • na wniosek właścicieli, w ramach środków zapewnionych w budżecie gminnym, zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów wykonywane są przez lekarza weterynarii Marcina Stankowskiego, prowadzącego Gabinet Weterynaryjny Veticus przy ul. Poznańskiej 40, 62-045 Pniewy – tegoroczna pula środków przeznaczonych na to zadanie została wyczerpana, kolejny nabór wniosków będzie ogłoszony na początku 2024 r.;
  • na wniosek właścicieli, w ramach środków zapewnionych w budżecie gminnym, elektroniczne znakowanie zwierząt poprzez wszczepienie pod skórę elektronicznego mikroprocesora i wprowadzenie do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL przeprowadza lekarz weterynarii Artur Maślak, prowadzący Gabinet Weterynaryjny Vital-Vet przy ul. Św. Floriana 4, 62-045 Pniewy – tegoroczny nabór wniosków zostanie wkrótce ogłoszony;
  • usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje lekarz weterynarii Artur Maślak, prowadzący Gabinet Weterynaryjny Vital-Vet przy ul. Św. Floriana 4, 62-045 Pniewy – pod warunkiem złożenia pracownikowi urzędu przez właścicieli zwierząt oświadczenia, że poddadzą sukę/kotkę, od której pochodzi ślepy miot, zabiegowi sterylizacji;
  • całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w obrębie dróg gminnych zapewnia lekarz weterynarii Marcin Stankowski, prowadzący Gabinet Weterynaryjny Veticus przy ul. Poznańskiej 40, 62-045 Pniewy; konsultacja weterynaryjna zostaje podjęta po telefonicznym zgłoszeniu przez pracownika urzędu lekarzowi weterynarii zdarzenia drogowego z udziałem zwierzęcia.