Gmina Lwówek oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Rozwój przedszkolaków z sześciu przedszkoli w Gminie Lwówek” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe.

 • Całkowita wartość projektu: 2 429 190,13 zł
 • Kwota dofinansowania: 1 943 336,02 zł
 • Kwota dofinansowania UE: 1 700 433,09 zł
 • Realizacja: od 01.08.2024 r. do 31.07.2026 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w sześciu przedszkolach z Gminy Lwówek jako miejsc holistycznego rozwoju dzieci i zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami poprzez wsparcie oraz wszechstronny rozwój 255 dzieci (113 dziewczynek, 142 chłopców) dzięki zajęciom dodatkowym rozwijającym kompetencje i umiejętności, zajęciom kompensacyjnym, zajęciom wyrównującym szanse dzieci oraz podniesienie kompetencji 42 nauczycieli przedszkoli (41 kobiet, 1 mężczyzna) objętych projektem poprzez szkolenia i studia podyplomowe w okresie od 01.08.2024 r. do 31.07.2026 r.

Grupa docelowa objęta wsparciem to 255 dzieci w wieku przedszkolnym (113 dz., 142 ch.), w tym 170 dzieci ze specjalnymi potrzebami (70 dz., 100 ch.), w tym 8 dzieci z niepełnosprawnością (1 dz., 7 ch.) oraz 42 nauczycieli (41 k.,1 m.) z 6 przedszkoli: w Lwówku, w Posadowie, w Pakosławiu, w Brodach, w Chmielinku i w Zębowie.

Główne działania:

 • realizacja zajęć dodatkowych dla 255 dzieci uczęszczających do przedszkoli;
 • realizacja szkoleń dla 42 nauczycieli przedszkoli;
 • zwiększenie dostępu do specjalistów w zakresie wczesnej diagnozy (w tym psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i in.);
 • dostosowanie Przedszkola w ZSPiP w Chmielinku do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością;
 • doposażenie w sprzęt i pomoce przedszkoli jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu i wynikające bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb.

Projekt zakłada działania dotyczące poprawy jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkoli.

Działania podejmowane w projekcie przyczynią się do osiągnięcia założonych rezultatów:

 • 42 nauczycieli podniesie kompetencje zawodowe;
 • 255 dzieci zostanie objętych zajęciami dodatkowymi, dzięki którym nastąpi wyrównanie szans dzieci, pobudzanie i wsparcie kompetencji,
  umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań.

Efektem podjętej interwencji będzie wysoka jakość edukacji przedszkolnej poprzez wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli OWP w zakresie tematyki zrealizowanych szkoleń m.in. z pedagogiki specjalnej i prowadzenia zajęć dla dzieci z różnymi potrzebami. Zdobyte przez nauczycieli kompetencje przełożą się na jakość realizowanych zajęć, zastosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami oraz z niepełnosprawnościami. Dzieci zostaną objęte wsparciem w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, SI, a także zajęciami rozwijającymi kompetencje i umiejętności.

W ramach zajęć będą wykorzystywane zasoby dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Działania w projekcie są odpowiedzią na wyniki diagnozy potrzeb przeprowadzonej w październiku 2023 r. przez dyrektorów 6 przedszkoli w gminie Lwówek, która wykazała potrzebę m.in. rozszerzenia oferty edukacyjnej przedszkoli poprzez realizację zajęć dodatkowych dla 255 dzieci oraz szkoleń dla 42 nauczycieli, a także doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne jako wsparcie uzupełniające do działań skierowanych do uczestników projektu.

Realizacja projektu będzie skutkowała kompleksowym i trwałym podniesieniem jakości świadczonych usług w 6 przedszkolach na terenie gminy Lwówek.

Projekt realizuje przedsięwzięcia rozwijające jakość edukacji przedszkolnej (przede wszystkim w odniesieniu do metodyki pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, realizacji dodatkowych zajęć, kompetencji kadry w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie, pedagogiki małego dziecka) oraz poprawiające dostępność dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn, tym samym zostanie spełniony standard minimum, jest również zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasadą DSHN.