W czwartek 16 maja o godz. 17:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Lwówku.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 2. Stwierdzenie quorum II sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 4. Przyjęcie porządku obrad II sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.
 7. Interpelacje.
 8. Przedłożenie Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.
 9. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej.
 10. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 12. Projekt uchwały w sprawie: powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia.
 13. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku na 2024 roku.
 14. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie: zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 16. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr 87, 95, 96/1 obręb Chmielinko, gmina Lwówek.
 17. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr 82/2, 93, 94, 97, 98 obręb Chmielinko, gmina Lwówek.
 18. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek ewid. nr 99/1, 100, 101/2, 102, 418/2, 419/2, 161 obręb Chmielinko, gmina Lwówek.
 19. Projekt uchwały zmieniający: uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 20. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wolne głosy i wnioski.
 23. Zamknięcie obrad II sesji Rady Miejskiej w Lwówku.