W środę 19 czerwca o godz. 16:00 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Lwówku.
Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

2. Stwierdzenie quorum III sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

4. Przyjęcie porządku obrad III sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.

7. Interpelacje.

8. Raport o stanie Gminy Lwówek za rok 2023. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania:

1) przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Raportu o stanie Gminy;

2) debata nad Raportem o stanie Gminy Lwówek za rok 2023;

3) udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek wotum zaufania.

9. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2023 rok. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok:

1) przedstawienie przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lwówek za 2023 oraz informacji o stanie mienia komunalnego;

2) opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lwówek za 2023 rok;

3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

10. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok:

1) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lwówku w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lwówek za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego gminy Lwówek za 2023 r. Wniosek do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek;

2) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w Lwówku;

3) udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

11. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 949, 948, 947, 937/4, 938, 939, 950, 951 obręb Lwówek, gm. Lwówek oraz działek nr ewid. 340/1, 476/1, 342/1, 343, 344, 345, 340/2, 476/2, 346/1 obręb Józefowo, gm. Lwówek.

12. Projekt uchwały zmieniający: uchwałę nr LXXV/383/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.

13. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.

14. Odpowiedzi na interpelacje.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej w Lwówku.