Informujemy, że członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołuje komisarz wyborczy w Poznaniu na podstawie zgłoszeń złożonych do urzędów gmin przez pełnomocników komitetów wyborczych startujących w wyborach lub przez osoby posiadające stosowne upoważnienia wystawione przez ww. pełnomocników. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2023 r.

Kandydatem może być osoba pełnoletnia zamieszkująca w danym województwie, w którym jest lokal obwodowej komisji wyborczej. Zainteresowanych pracą w OKW prosimy o kontakt z odpowiednimi komitetami wyborczymi.
Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych, a także inne informacje na temat wyborów dostępne są pod adresem:
https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/komitety.

Uwaga – pełnomocnicy wyborczy i osoby upoważnione przez pełnomocników do składania burmistrzowi kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych!

W załączniku zamieszczamy wzór zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Lwówek.

W przypadku, gdy pod zgłoszeniem podpisuje się osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego danego KW, wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć do wglądu oryginał upoważnienia lub dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowego upoważnienia.

Zgodnie z obecnie obowiązują stanem pełen skład ilościowy poszczególnych OKW w gminie Lwówek prezentuje się następująco:

  • OKW nr 1 w Lwówku – 9 członków,
  • OKW nr 2 w Lwówku – 9 członków,
  • OKW nr 3 w Lwówku – 7 członków,
  • OKW nr 4 w Posadowie – 9 członków,
  • OKW nr 5 w Brodach – 9 członków,
  • OKW nr 6 w Zębowie – 9 członków,
  • OKW nr 7 w Chmielinku – 7 członków,
  • OKW nr 8 w Pakosławiu – 7 członków.