Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku informuje o kończącym się terminie na składanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody, w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 390 ze zm.), nieprzekraczające:

  • 2100,00 zł  w gospodarstwie jednoosobowym, bądź
  • 1500,00 zł  na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • W sytuacji niewielkiego przekroczenia stosowana jest wypłata tzw. „złotówka za złotówkę”.

Jest to świadczenie jednorazowe – przypomnienie dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły wniosku!

Wnioski można składać:

  • osobiście – w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Pniewska 56, 64-310 Lwówek od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00;
  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.