Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;

b) zakupu przyborów, artykułów i pomocy szkolnych, tornistra, plecaka, torby szkolnej;

c) zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;

d) zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko oraz innych akcesoriów niezbędnych do nauki w domu;

e) zakupu komputera, innych urządzeń i akcesoriów do komputera oraz pokrycia kosztów abonamentu internetowego;

f) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursach językowych, komputerowych, nauki pływania, zajęciach sportowych, tanecznych, recytatorskich, gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęciach edukacyjnych;

g) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, lektur szkolnych, atlasów, encyklopedii, przyborów i artykułów szkolnych, tornistra, plecaka, torby szkolnej i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;

4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

Więcej informacji na temat zasad przyznawania stypendium i zasiłku w załączonej poniżej Uchwale Rady Miejskiej w Lwówku z 28 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lwówek.