Podatki lokalne na 2024 r. ustalone na podstawie stosownych uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, Komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz Obwieszczeń Ministra Finansów

Stawki podatków na lata poprzednie dostępne są w załącznikach na samym dole artykułu.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:[1]

1) od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,25 zł od 1 m² powierzchni,
b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m² powierzchni.
d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych – 1,10 od 1 m² powierzchni użytkowej,
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –28,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 14,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d. związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 10,70 od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY:[2]

Średnia cena skupu żyta za 1 q: 89,63 zł

Stawka podatku:
a. dla gruntów gospodarstw rolnych (od 1 ha przeliczeniowego) 224,075
b. dla pozostałych gruntów (od 1 ha fizycznego) 448,15

PODATEK LEŚNY:[3]

Średnia cena sprzedaży drewna za 1 m³: 327,43 zł
Stawka podatku (od 1 ha fizycznego): 72,0346 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH:[4]

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony do poniżej 12 ton:
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 996,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1236,00 zł
c. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 1704,00 zł
2) od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek przedstawionych w TABELI 1:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
nie mniej niż
mniej niż
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
12
13
1896
1920
13
14
1944
1968
14
15
2004
2028
15
2064 2448
trzy osie
12
17
2028 2064
17
19
2088
2112
19
21
2160
2184
21
23
2208
2232
23
25
2268
2292
25
2316
3156
cztery osie i więcej
12
25
2916
2940
25
27
2976
3012
27
29
3048
3072
29
31
3096
3120
31
3156
3180

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 3,5 ton do poniżej 12 ton:
a. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: 1668,00 zł
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: 1704,00 zł
c. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton: 1752,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, oraz rodzaju zawieszenia według stawek określonych w TABELI 2:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
dwie osie
nie mniej niż 12
mniej niż 18
1788
1932
nie mniej niż 18
mniej niż 25
2076
2220
nie mniej niż 25
mniej niż 31
2352
2520
nie mniej niż 31
nie więcej niż 36
2652
2928
więcej niż 36
2028
3360
trzy osie i więcej
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
2340
2352
więcej niż 36
3216
3588

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 972,00 zł

6) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w TABELI 3:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
jedna oś
nie mniej niż12
mniej niż 18
888
900
nie mniej niż18
nie więcej niż 25
912
936
więcej niż 25
948
960
dwie osie
nie mniej niż 12
mniej niż 28
972
1008
nie mniej niż 28
mniej niż 33
1032
1056
nie mniej niż 33
nie więcej niż 36
2124
2208
więcej niż 36
2292
2364
trzy osie i więcej
nie mniej niż 12
nie więcej niż 36
1368
1428
więcej niż 36
1044
1572

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia:
a. mniejszej niż 22 miejsc: 1860,00 zł
b. równej lub wyższej niż 22 miejsc: 2976,00 zł

Urząd Miasta i Gminy Lwówek, referat podatków lokalnych informuje o możliwości składania deklaracji oraz informacji podatkowych drogą elektroniczną.

[1] Stawki podatku od nieruchomości ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr LXXII/359/2023 z dnia 26 października 2023 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 listopada 2023 r., poz. 10500

[2] Stawki podatku rolnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 2023 r., poz. 1129

[3] Stawki podatku leśnego ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 października 2023 r. poz. 1130

[4] Stawki podatku od środków transportowych ustalono uchwałą Rady Gminy w Lwówku nr LXXII/360/2023 z dnia 29 października 2022 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 listopada 2023 r., poz. 10501

Stawki podatków na lata poprzednie: