Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku

ul. Pniewska 56
64-310 Lwówek
NIP: 788 17 89 585
REGON: 631000098
tel. 61 44 14 552 / 665 002 618

e-mail: opslwowek@poczta.onet.pl
Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny: srlwowek@poczta.onet.pl
Świadczenie wychowawcze: swlwowek@poczta.onet.pl
Dobry start, dodatki mieszkaniowe i energetyczne: dslwowek@poczta.onet.pl
tel. 61 44 14 039 / 665 002 616

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Działalność ośrodka finansowana jest ze środków budżetu Państwa oraz ze środków budżetu Miasta i Gminy Lwówek.

Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy opracowywany na każdy rok finansowy. Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

Celem działania Ośrodka jest pomoc w uzyskaniu samodzielności, odpowiednio do możliwości finansowych, osobom i rodzinom zamieszkałym na terenie gminy. Swoje zadania placówka realizuje poprzez współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, prawodawcami oraz osobami fizycznymi.

Główna siedziba ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku znajduje się przy ul. Pniewskiej 56. Ośrodkiem kieruje kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Wykonuje on swoje zadania przy pomocy 5 pracowników socjalnych i księgowej.

Struktura Ośrodka obejmuje: Dział Metodyczny, Sekcję Świadczeń, Sekcję Finansowo-Księgową. Kierownik Ośrodka, stosownie do potrzeb, może tworzyć inne komórki organizacyjne i stanowiska pracy po uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek.
Podstawowym aktem prawnym regulującym zakres wykonywanych przez Ośrodek zadań jest ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późniejszymi zmianami).

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dostępny poniżej do pobrania.