Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek rozpoczynają w tym zakresie kontrole nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli nieruchomości do zapewniania utrzymania czystości i porządku m.in. przez:

  1. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach;
  2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  3. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ponadto właściciele są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ta sama ustawa nakłada na samorządy gminne obowiązek m.in. prowadzenia ewidencji: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym oraz na podstawie Uchwały nr LIX/296/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lwówek” pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Lwówek rozpoczynają cykl kontroli mających na celu uzupełnienie i zaktualizowanie ewidencji nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli właściciele będą zobowiązani przedstawić umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Posiadane rachunki/faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych nie może być rzadsza niż raz w roku, należy ją jednak dostosować do bieżących potrzeb i uzależnić od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, okresowego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie można bowiem dopuścić do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. Podobnie częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z indywidualnych instrukcji ich eksploatacji, nie może być jednak rzadsza niż raz w roku. Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu w celu przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. Dodatkowo niezbędne będzie również przedstawienie dokumentów określających: ilość wody zużytej w danym okresie, parametry zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, takie jak pojemność, ilość pobieranej wody, przepustowość oraz termin i technologia wykonania. Pisemne wezwanie zostanie przesłane do właściciela nieruchomości drogą pocztową.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z prawem podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1124). W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy nie wykonują wymienionych obowiązków, podlegają karze grzywny.

/-/ Piotr Długosz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek