Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Kogo dotyczy deklaracja?

Deklaracja dotyczy źródła / źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Kryterium wpisu budynku do systemu ma być moc źródła ciepła, niezależnie od tego, czy użytkuje go osoba prywatna czy przedsiębiorca. CEEB obejmie budynki mieszkalne, a także budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, siedziby firm oraz małe zakłady produkcyjne. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków.

Jak można złożyć deklarację do CEEB?

Deklarację można składać:

  • w formie elektronicznej (za pomocą profilu zaufanego), na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/deklaracja-ceeb – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji;
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku) – deklaracje do pobrania poniżej.

Termin złożenia deklaracji

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

Jakie informacje zawiera deklaracja?

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;

5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

W przypadku zmiany danych, o których mowa powyżej, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie będzie grozić kara grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/pl