Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych w Gminie Lwówek

Prezentujemy informacje przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lwówku na temat prawidłowej segregacji śmieci komunalnych odbieranych przez zakład.

Prosimy stosować się do poniższych zapisów, ponieważ w przypadku nieprawidłowej segregacji śmieci nie będę odbierane sprzed posesji.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w gminie Lwówek na rok 2023 znajdują się poniżej.

Na podstawie uchwały nr LXI/308/2023 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 lutego 2023 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2023 r. wynosi 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka zwolnienia z części „opłaty śmieciowej” z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów wynosi 2,00 zł od mieszkańca. Do skorzystania z ulgi uprawnieni są właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

W przypadku niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek w drodze decyzji naliczy opłatę podwyższoną, która wynosi 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za poszczególne lata dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.lwowek.com.pl/10046/Analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunalnymi/.