Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek o wyznaczonych na terenie gminy miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych

W związku z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1277 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:
1) sołeckie tablice informacyjne;
2) ogrodzenie placu zabaw w Lwówku, znajdującego się w mieście Lwówek, na rogu ul. Parkowej i Al. E. Sczanieckiej.

Jednocześnie Burmistrz przypomina, że zgodnie z art. 110 § 1 – 3 Kodeksu wyborczego:
a) na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia;
b) przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe;
c) plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

Komitety, które chciałyby bezpłatnie umieścić swoje plakaty wyborcze na gruntach, budynkach i innych terenach znajdujących się w zarządzie Gminy Lwówek, innych niż wymienione w punkcie 1 i 2 niniejszej informacji, powinny złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie plakatów w ww. miejscach. Wniosek powinien zawierać dane komitetu wyborczego, w tym telefon kontaktowy oraz adres mailowy, planowaną lokalizację plakatu (plakatów), przybliżoną powierzchnię plakatu (plakatów) oraz, w przypadku materiału reklamowego wolnostojącego, określenie konstrukcji, na której plakat będzie zamieszczony. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu lub na adres mailowy: urzad@lwowek.com.pl.

Przypomina się również, że zgodnie z art. 108 § 1 i 2 zabrania się prowadzenia agitacji wyborczej:
1) na terenie urzędów administracji rządowej i administracji samorządu terytorialnego oraz sądów;
2) na terenie zakładów pracy w sposób i formach zakłócających normalne funkcjonowanie;
3) na terenie jednostek wojskowych i innych jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz oddziałów obrony cywilnej, a także skoszarowanych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Zabroniona jest także agitacja wyborcza na terenie szkół wobec uczniów.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz