Zapraszam na obrady LXXII sesji Rady Miejskiej w Lwówku, które odbędą się 26 października 2023 r. o godz. 17:00 w sali MGOK w Lwówku, ul. Al. E. Sczanieckiej 56.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 2. Stwierdzenie quorum LXXII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX i LXXI sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 4. Przyjęcie porządku obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy międzysesyjnej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z pracy międzysesyjnej.
 7. Interpelacje.
 8. Projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid. 955/4, 955/7, 955/8, 955/9, 955/10, 955/11, 955/13, obręb Lwówek, gmina Lwówek.
 9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Lwówek prawa własności nieruchomości.
 10. Projekt uchwały w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
 11. Projekt uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Lwówek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 12. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu głosowania podczas wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu.
 13. Projekt uchwały w sprawie: wyboru ławników na kadencję w latach 2024 – 2027.
 14. Projekt uchwały zmieniający: uchwałę nr LIX/302/2022 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 15. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Lwówku.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Lwówku
Piotr Przewoźny