Pozakonkursowy tryb przekazywania środków dla organizacji pozarządowych tzw. Małe Granty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek podaje do publicznej wiadomości treść oferty Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. dr Z. Świtalskiego na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz integracji, aktywizacji lokalnej ludności”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Wszelkie uwagi do oferty Polskiego Związku Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy im. dr Z. Świtalskiego zamieszczonej poniżej należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek lub na adres poczty elektronicznej e-mail: agnieszka.giel@lwowek.com.pl z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego pod tytułem „DZIEŃ DZIAŁKOWCA – ZAKOŃCZENIE LATA” w terminie do 20 września 2023 roku.