Informujemy, że na terenie Gminy Lwówek obsługę wniosków o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych ogrzewanych gazem realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pniewska 56, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 552/039

Wnioski o refundację podatku VAT wydawane i przyjmowane są w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioski można składać elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP lub papierowo wyłącznie w siedzibie MGOPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Wnioski o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, nie później niż do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych, tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury. Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

  • od 1 stycznia 2023 do 31 lipca 2023 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
  • od 1 sierpnia 2023 do 29 lutego 2024 – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres e-mail wskazany we wniosku.

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. dostępny poniżej do pobrania.