Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Lwówek poprzez budowę asfaltowej ścieżki rowerowej PakosławBrody (etap II)

Pod koniec 2019 roku przekazano do użytkowania kolejny odcinek ścieżki rowerowej łączącej wieś Pakosław z Brodami. Inwestycja pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Lwówek poprzez budowę asfaltowej ścieżki rowerowej Pakosław – Brody (etap II)” dofinansowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD w kwocie 199 847,00 zł, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Całkowity koszt operacji wyniósł 348 694,72 zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował budowę odcinka asfaltowej ścieżki rowerowej o długości ok. 0,88 km i szerokości 2,0 m, na podbudowie tłuczniowej wraz z krawężnikami, poboczami, zjazdami, oznakowaniem terenu i robotami towarzyszącymi. Roboty budowlane wykonywane były przez firmę DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła z Opalenicy. Wykonany odcinek ścieżki rowerowej stanowi uzupełnienie siedmiokilometrowej ścieżki rowerowej Lwówek – Pakosław – Brody.