Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegającą na połączeniu części miejscowości z ww. wsiami

We wrześniu przekazano do użytkowania drogę we Władysławowie dofinansowaną w ramach PROW 2014-2020. „Przebudowa drogi gminnej nr 383533P w m. Władysławowo” stanowi pierwszy etap operacji „Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców wsi Komorowice oraz Władysławowo do obiektów publicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr 383579P oraz 383533P polegających na połączeniu części miejscowości z ww. wsiami”. (Etap II związany z przebudową drogi w Komorowicach zostanie wykonany w 2018 r.). Na realizację operacji Gmina Lwówek podpisała umowę o dofinansowanie w kwocie 923 224,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych, z czego na etap I przypada 364 318,00 zł), w ramach działania „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Całkowity koszt etapu operacji wyniósł 638 828,18 zł, a zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

  • przebudowę ok 1,0 km drogi o nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0 m, wraz z wykonaniem podbudowy;
  • budowę asfaltowych wjazdów na posesję;
  • wykonanie obustronnych poboczy;
  • wykonanie remontu przepustu pod drogą wraz z zabezpieczeniem skarp nawierzchnią z kamieni polnych oraz barierami energochłonnymi;
  • wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego;
  • wykonanie podkładów geodezyjnych;
  • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  • usługę inspektora nadzoru inwestorskiego.

Roboty budowlane wykonywane były przez firmę Infrakom Kościan Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Przy realizacji inwestycji partnerem był Powiat Nowotomyski, który równocześnie przebudował skrzyżowanie powyższej drogi z drogą powiatową Lipka Wielka – Wąsowo.

W roku 2018 oprócz II etapu wspomnianej operacji w zakresie przebudowy 1,6 km odcinka drogi w Komorowicach, planowane są również „Przebudowa drogi gminnej nr 383579P KomorowoWymyślanka” na odcinku ok. 2,2 km, a także „Przebudowa drogi gminnej nr 383536P PosadowoZgierzynka” na odcinku ok. 1,6 km, na które Gmina Lwówek również pozyskała środki w ramach PROW na lata 2014-2020. Wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi również 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Gmina Lwówek jest jedyną gminą z terenu powiatu nowotomyskiego, która w ramach tego programu pozyskała fundusze w zakresie budowy lub modernizacji dróg lokalnych.